Asiakasrekisteri

LamisNET Tietosuojaseloste — ASIAKASREKISTERI

Henkilötietolainsäädännön mukainen tietosuojaseloste (erit. henkilötietolaki, 523/1999, 10 ja 24 §).

 

1. Rekisterinpitäjä
LamisNET (www.ytj.fi)
Y-tunnus: 2701131-6
Puhelin: +358 40 1636 588

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö
Ismo Lamminpää
Puhelin: +358 40 1636 588
Sähköposti: ismo.lamminpaa@lamisnet.fi

3. Rekisterin nimi
ASIAKASREKISTERI (LamisNET:n asiakassuhteeseen perustuva tietorekisteri)

4. Henkilötietojen käyttötarkoitus
Käsittelemme henkilötietoja asiakassuhteiden hoitamiseen ja analysointiin, palveluiden, ratkaisuiden tuottamiseen, tuotteiden toimittamiseen, räätälöintiin, yritystoiminnan kehittämiseen, suunnitteluun sekä ylläpitoon, myyntiin ja markkinointiin jota voidaan käytännössä tehdä myös sähköisesti ja kohdennetusti.
Tietojen käsittely henkilötietojen osalta hoidetaan soveltuvien lainsäädäntöjen sallimilla tavoilla. Tietojen luovuttaminen yhteistyökumppaneille voi tapahtua lähinnä vain tarkoituksiin, joissa rekisterin toiminta-ajatus ja tietojen käyttö ei ole ristiriidassa palveluiden, ratkaisujen tai tuotteiden käyttötarkoitusten kanssa. Henkilötietojen käsittelyn yleinen edellytys (henkilötietolain 8 § 1 momentin 1, 2, 5, 6 ja 7 kohdat).

5. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste
Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella, tai asiakkaan antaman toimeksiannon, tarjouspyynnön tai asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöön panemiseksi.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on mm:
Rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välillä oleva sopimussuhde.
Rekisterinpitäjän lakisääteisten velvoitteiden toteuttaminen.
Rekisterinpitäjän oikeutettu etu, jonka perusteena on rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välinen asiakassuhde.

Myyntilaskutus, palvelun tai toimeksiannon tuottaminen ja tavarantoimitus.

6. Rekisterin tietosisältö
Rekisteröidystä voidaan kerätä tietoja seuraavasti:
Etu- ja sukunimi
Yhteystiedot (postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite)
Asiakkuuden ja/tai sen asiallisen yhteyden alkamis- ja päättymisajankohdat sekä -tavat,
Kiellot ja luvat käsitellä tietoja
Sähköisten palveluiden ja sisältöjen hyödyntämistä koskevat tiedot
toimitettujen, tarjottujen tai toimituksessa olevien palveluiden, ratkaisujen ja tuotteiden tiedot,
myynninedistämiseen liittyvät tiedot, asiakkuuden hoitamiseen ja yhteydenpitoon liittyvät tiedot (esim. maksullisten tuotteiden ja palveluiden osto- ja peruutustiedot, toimitustiedot, palautteet, reklamaatiot sekä asiakaspalvelutapahtumien taltioinnit sisältäen myös sähköpostit ja tekstiviestit).
Rekisterissä voidaan käsitellä tuotteen ja/tai palvelun ostaneista yllä lueteltujen lisäksi seuraavia tietoja:
Laskutus- ja perintätiedot sekä mahdolliset luottotiedot.

7. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteröityjä koskevia henkilötietoja kerätään ja päivitetään rekisteröidyltä itseltään ja viranomaisen pitämistä rekistereistä lain sallimissa rajoissa (esim. ytj.fi). Tietoja voidaan kerätä myös WEB-analytiikkatyökalun avulla sekä luottotietoja toimittavilta viranomaisilta.

8. Henkilötietojen säilytysaika
Henkilötietoja säilytetään asiakassuhteen, sopimuksen ja takuun voimassaoloaika sekä tämän jälkeen vielä 5 vuotta LamisNET:n varmuuskopiotietokannassa sekä lain mukainen aika kirjanpitojärjestelmässä. Henkilötunnuksia säilytetään vain luottotietojen tarkistamisen ajan.

9. Tietojen luovuttaminen ja siirtäminen
Tietoja voidaan rekisterinpitäjän harkinnan perusteella luovuttaa kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa esimerkiksi LamisNET:n tavaratoimittajille, jollei rekisteröity ole kieltänyt tietojen luovuttamista.
Tietojen luovuttaminen voi lähtökohtaisesti tapahtua vain sellaisiin tarkoituksiin, jotka tukevat asiakasrekisterin toiminta-ajatusta.
Tietoja voidaan luovuttaa myös toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä, voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla tavalla, sekä historiallista tai tieteellistä tutkimusta varten edellyttäen, että tiedot on muutettu ei-tunnistettavissa olevaan muotoon.

Tietoja voidaan luovuttaa yritysjärjestelyiden yhteydessä ostajille, mikäli LamisNET myy tai muutoin järjestelee liiketoimintaansa.

Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän valikoimille yhteistyökumppaneille, jotka käsittelevät tietoja rekisterinpitäjän lukuun, osapuolten välisen yhteistyösopimuksen perusteella. Tällöin tietojen käsittelijällä ei ole oikeutta käsitellä siirrettyjä tietoja omaan lukuunsa, omissa henkilörekistereissään.
Tietoja ei siirretä Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole edellä henkilötietojen käsittelyn tarkoituksien tai tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista, jolloin tietojen siirrossa noudatetaan henkilötietolainsäädännön vaatimuksia. Osa yrityksen käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattavat säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

10. Evästeiden käyttö (Cookies)
Voimme käyttää sivuillamme cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet- sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.
Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste- toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta.

11. Rekisterin suojaus
Sähköisesti käsiteltävät rekisterin sisältämät tiedot ovat palomuurein, käyttäjätunnuksin, salasanoin ja muin tietoturvan toimialalla yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin suojattuja. Tiedot siirretään riittävällä tasolla suojatun yhteyden ylitse.
Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Ainoastaan yksilöidyillä rekisterinpitäjän ja sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin rekisterinpitäjän myöntämällä käyttöoikeudella.

12. Automaattinen päätöksenteko
Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.

13. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Jos rekisterinpitäjällä on perusteltu syy epäillä pyynnön tehneen luonnollisen henkilön henkilöllisyyttä, rekisterinpitäjä voi kuitenkin pyytää toimittamaan lisätiedot, jotka ovat tarpeen rekisteröidyn henkilöllisyyden vahvistamiseksi. Jos rekisteröity esittää pyynnön sähköisesti, tiedot toimitetaan yleisesti käytetyssä sähköisessä muodossa. Tarkastuspyyntöihin vastataan viimeistään kuukauden kuluttua pyynnön esittämisestä.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä
Rekisteröidyllä on oikeus saada itse toimittamansa henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja siirtää tiedot järjestelmästä toiseen esim toiselle rekisterinpitäjälle.
Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.
Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:
Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki
Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki
Vaihde: 029 56 66700
Sähköposti: tietosuoja(at)om.fi

14. Tietosuojaselosteen muuttaminen
LamisNET kehittää liiketoimintaansa jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä verkkosivustollaan http://www.lamisnet.fi (oikeassa yläkulmassa sopimusehdot ja GDPR) tai lähettämällä asiasta sähköpostia ennen muutoksen voimaan astumista. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. LamisNET suosittelee rekisteröityjä tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.

Tämä Tietosuojaseloste on luotu 12.04.2018 ja päivitetty viimeksi 11.07.2018.