Markkinointirekisteri

LamisNET:n Tietosuojaseloste: MARKKINOINTIREKISTERI

Henkilötietolainsäädännön mukainen tietosuojaseloste (erit. henkilötietolaki, 523/1999, 10 ja 24 §).

 

1. Rekisterinpitäjä
LamisNET (www.ytj.fi)
Y-tunnus: 2701131-6
Puhelin: +358 40 1636 588

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö
Ismo Lamminpää
Puhelin: +358 40 1636 588
Sähköposti: ismo.lamminpaa@lamisnet.fi

3. Rekisterin nimi
MARKKINOINTIREKISTERI (LamisNET:n markkinointitoimiin perustuva tietorekisteri)

4. Henkilötietojen käyttötarkoitus
Käsittelemme henkilötietoja asiakassuhteiden hoitamiseen ja analysointiin, palveluiden, ratkaisuiden tuottamiseen ja tuotteiden toimittamiseen, räätälöintiin, yritystoiminnan kehittämiseen, suunnitteluun sekä ylläpitoon, myyntiin ja markkinointiin jota voidaan käytännössä tehdä myös sähköisesti ja kohdennetusti.
Tietojen käsittely henkilötietojen osalta hoidetaan soveltuvien lainsäädäntöjen sallimilla tavoilla. Tietojen luovuttaminen yhteistyökumppaneille voi tapahtua vain, jos rekisterin toiminta-ajatus ja tietojen käyttö ei ole ristiriidassa palveluiden, ratkaisujen tai tuotteiden käyttötarkoitusten kanssa. Henkilötietojen käsittelyn yleinen edellytys (henkilötietolain 8 § 1 momentin 1, 2, 5, 6 ja 7 kohdat).
Henkilötietojen käsittelyn yleinen edellytys: henkilötietolain 8 § 1 momentin 1, 2, 5, 6 ja 7 kohdat.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteröidystä voidaan kerätä tietoja seuraavasti:
Etu- ja sukunimi, yrityksen tiedot,
yhteystiedot (postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite),
asiakkuuden ja/ tai muun asiallisen yhteyden alkamis- ja päättymisajankohdat sekä -tavat,
kiellot ja luvat käsitellä tietoja esim. suoramarkkinointiluvat ja kiellot,
sähköisien palveluiden hyödyntämistä koskevia tietoja esim. uutiskirjeiden tilaamiseen liittyviä.
Markkinointiin ja myynninedistämiseen liittyvät tiedot.
Asiallisen yhteyden hoitamiseen ja yhteydenpitoon liittyvät tiedot (vaikkapa tarjouspyynnöt ja tukipyynnöt, tapahtumatiedot, palautteet esim. sähköpostit ja tekstiviestit).

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteröityä koskevia henkilötietoja kerätään ja päivitetään rekisteröidyltä itseltään ja viranomaisen pitämistä rekistereistä lain sallimissa rajoissa (esim. ytj.fi). Tietoja voidaan kerätä myös esim. Google Analytics –analytiikkatyökalun avulla.

7. Henkilötietojen säilytysaika
Tietoja säilytetään lain vaatimusten mukainen aika. Henkilötunnuksia säilytetään vain luottotietojen tarkistamisen ajan. Markkinointirekisterissä olevia tarpeettomia yhteystietoja poistetaan aina sitä mukaa, kun niiden säilyttämiseen ei ole enää perustetta.

8. Tietojen luovuttaminen ja siirtäminen
Tietoja voidaan rekisterinpitäjän harkinnan perusteella luovuttaa kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa esimerkiksi LamisNET:n toimittajille, jollei rekisteröity ole kieltänyt tietojen luovuttamista.
Tietojen luovuttaminen voi lähtökohtaisesti tapahtua vain sellaisiin tarkoituksiin, jotka tukevat markkinointirekisterin toiminta-ajatusta.
Tietoja voidaan luovuttaa myös toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä, voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla tavalla, sekä historiallista tai tieteellistä tutkimusta varten edellyttäen, että tiedot on muutettu ei-tunnistettavissa olevaan muotoon.

Tietoja voidaan luovuttaa yritysjärjestelyiden yhteydessä ostajille, mikäli LamisNET myy tai muutoin järjestelee liiketoimintaansa.

Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän valikoimille yhteistyökumppaneille, jotka käsittelevät tietoja rekisterinpitäjän lukuun, osapuolten välisen yhteistyösopimuksen perusteella. Tällöin tietojen käsittelijällä ei ole oikeutta käsitellä siirrettyjä tietoja omaan lukuunsa, omissa henkilörekistereissään.
Tietoja ei siirretä Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole edellä henkilötietojen käsittelyn tarkoituksien tai tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista, jolloin tietojen siirrossa noudatetaan henkilötietolainsäädännön vaatimuksia. Osa yrityksen käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattavat säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

9. Rekisterin suojaus
Sähköisesti käsiteltävät rekisterin sisältämät tiedot ovat palomuurein, käyttäjätunnuksin, salasanoin ja muilla yleisillä tietoturva-alan teknisillä keinoilla suojattuja. Tiedot siirretään riittävällä tasolla suojatun yhteyden ylitse.
Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Ainoastaan yksilöidyillä rekisterinpitäjän ja sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin rekisterinpitäjän myöntämällä käyttöoikeudella.

10. Automaattinen päätöksenteko
Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.

12. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Jos rekisterinpitäjällä on perusteltu syy epäillä pyynnön tehneen luonnollisen henkilön henkilöllisyyttä, rekisterinpitäjä voi kuitenkin pyytää toimittamaan lisätiedot, jotka ovat tarpeen rekisteröidyn henkilöllisyyden vahvistamiseksi. Jos rekisteröity esittää pyynnön sähköisesti, tiedot toimitetaan yleisesti käytetyssä sähköisessä muodossa. Tarkastuspyyntöihin vastataan viimeistään kuukauden kuluttua pyynnön esittämisestä.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua, poistamista ja siirtämistä tietosuoja-asetuksen artiklan 20 mukaisesti. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä.
Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.
Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:
Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki
Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki
Vaihde: 029 56 66700
Sähköposti: tietosuoja(at)om.fi

13. Tietosuojaselosteen muuttaminen
LamisNET kehittää liiketoimintaansa jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä verkkosivustollaan http://www.lamisnet.fi (oikeassa yläkulmassa sopimusehdot ala) tai lähettämällä asiasta sähköpostia ennen muutoksen voimaan astumista. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. LamisNET suosittelee rekisteröityjä tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.

Tämä Tietosuojaseloste on luotu 12.04.2018 ja päivitetty viimeksi 11.07.2018.